Strona główna - najnowsze | Archiwalne | Dodaj wiadomość | Działy
wyszukiwarka:

Plan Bemowa i okolic

Tramwaje i Autobusy
ANKIETA IRB.
W jakich obszarach zasoby ekologiczne Bemowa kurczą się
leśnych.
parkowych.
zieleńcach.
kampinoskiego napowietrzania.
wodach oligoceńskich, artezyjskich.
smog świetlny, łuna miejska.
smog akustyczny, hałaśliwość.
smog fekaliczny i zapachowy, odzwierzęcy.
porządku miejskiego - chodniki, trawniki, jezdnie.
roślinności indywidualnej - balkonowej, osiedlowej.

[wyniki | ankiety]
Spis działów.
Aktualia
Bemowo
Warszawa
Polska
Europa
Świat
Kontakt z IRB
Warto przeczytać
Rugi warszawskie
Atak na emerytury
Wrak Rzeczpospolitej
Lech Kaczyński
Wywiad z byłym burmistrzem Bemowa Wł. Całką
ieb
Konkurs IRB 2008
Regulamin
II tura - finał
Cywilizacja..."
Cztery"
Gębon III ..."
Lubeka"
Sekunda"
Wielki Piątek"
Wirtualne dusze"
Projekt ustawy przeciw spec-ustawie

Projekt

ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych

Art. 1
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 2
  1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy o autostradach płatnych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami.
  2. Czynności dokonane pozostają w mocy, o ile nie pozostają w sprzeczności z przepisami, o których mowa w ust. 1. W przeciwnym przypadku postępowania umarza się.

Art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) – dalej „spec-ustawa” - miała za zadanie przyspieszenie budowy infrastruktury drogowej o znaczeniu ogólnokrajowym. Autorzy spec-ustawy zakładali, że doprowadzi ona do budowy kilku tysięcy autostrad i dróg krajowych w ciągu kilku lat.

Powyższe cele nie zostały zrealizowane. Kolejne trasy powstają bardzo mozolnie, często w atmosferze podejrzeń i zarzutów o charakterze korupcyjnym. Jedynym realnym skutkiem spec-ustawy są zaś plany wprowadzenia dróg ekspresowych do miast, pomimo masowych i często uzasadnionych protestów dziesiątków tysięcy mieszkańców, obawiających się pogorszenia warunków życia i negatywnego oddziaływania ruchu samochodowego na zdrowie ludzi.

Spec-ustawa drastycznie ogranicza gwarantowane Konstytucją prawo własności i prawa obywatelskie. Przede wszystkim umożliwia bardzo szybkie pozbawianie obywateli własności nieruchomości. Mieszkańcy terenów zagrożonych budową dróg krajowych nie mają żadnych możliwości obrony swych interesów, ani wykazania swych racji. Spec-ustawa wprowadziła zarazem uproszczony sposób prowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu budowę dróg krajowych. Uproszczenie te sięgnęło jednak aż tak absurdalnych rozmiarów, że osoby najbardziej zainteresowane mają jedynie iluzoryczne możliwości uczestniczenia w postępowaniu i zaskarżania decyzji. Unieważnienie decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa jest w rzeczywistości niemożliwe.

Działania wykonawcy spec-ustawy – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prowadzą również w obecnej sytuacji do wątpliwych rozwiązań funkcjonalnych. Miastom nie są potrzebne drogi ekspresowe i autostrady, przenoszące gigantycznych ruch samochodowy. Miastom potrzebne są drogi miejskie - dla mieszkańców poruszających się w obrębie miasta, do miasta i z miasta. Drogi ekspresowe i autostrady powinny przebiegać wokół dużych aglomeracji i służyć ruchowi tranzytowemu. Ruch tranzytowy, budzący największe protesty, musi mieć lepsze warunki korzystania z obwodnic i niż dróg miejskich Tymczasem praktyka pokazuje, że działania państwa zmierzają w odwrotnym kierunku.. Budowa dróg ekspresowych i autostrad przez miasta zniechęca do korzystania z węższych i dłuższych dróg wokół miast. Dodatkowo, parametry dróg ekspresowych i autostrad, w szczególności mała liczba powiązań z drogami miejskimi, zminimalizują korzyści mieszkańców miast płynące budowy planowanych dróg. Tym samym mieszkańcy będą ponosi negatywne skutki budowy dróg krajowych (wywłaszczenia nieruchomości, pocięcie tkanki miejskiej, hałas, spaliny, drgania gruntu) przy praktycznie zerowych korzyściach.

Uchylenie spec-ustawy, a tak naprawdę przyspieszenie utraty przez nią mocy obowiązującej (planowanej na 31.12.2007 r.), zminimalizuje wszystkie powyżej wskazane negatywne skutki i przywróci normalne reguły prowadzenia inwestycji drogowych, z pełnym poszanowaniem prawa własności, woli i interesów wspólnot lokalnych oraz praw obywateli w postępowaniu administracyjnym. Czasy arbitralnych wywłaszczeń, nieliczenia się z wolą wspólnot lokalnych, niszczenia i tak nienajlepszej struktury zabudowy miast muszą wreszcie wraz obowiązującą ustawą odejść na śmietnik historii.

Uchylenie obowiązującej ustawy nie spowoduje kosztów dla skarbu państwa i nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

© 2004-2017 IRB. made in Poland.
0.01 |